Usługi

Zespół Kancelarii Prawnej-Księgowej Prokura posiada wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami w prowadzeniu spraw Klientów jako Prokurenci. W ramach prokury reprezentowaliśmy przedsiębiorstwa przede wszystkim przed organami administracji państwowej, takimi jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Definicję i zasady stosowania prokury reguluje art. 109  Kodeksu Cywilnego. Według tego zapisu prokura to pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych przez przedsiębiorcę. Prokurent, czyli pełnomocnik jest upoważniony do złożenia oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorcy w ustalonym zakresie (prokura może dotyczyć zarówno czynności sądowych jak i pozasądowych).

W zakres naszych działań wchodzą również:

  • Usługi prawne w zakresie działalności spółek prawa handlowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ordynacji podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych;
  • Konsultacje podatkowe, audyty strategii finansowej przedsiębiorstwa;
  • Pisanie odwołań, skarg, wniosków i wyjaśnień do urzędów administracji państwowej takich jak: Urząd Skarbowy (US), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Celny (UC), Inspekcja Pracy (IP);
  • Wprowadzanie zarządu kryzysowego w przedsiębiorstwie w przypadku konieczności reform,  w celu przeprowadzenia kontroli przedsiębiorstwa, w wyniku zdarzeń losowych, które dotknęły firmę;
  • Organizacja postępowań upadłościowych i naprawczych zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym, tworzenie planów naprawczych dla firm;
  • Wywiad gospodarczy: prowadzenie działań polegających na gromadzeniu i interpretacji informacji (głównie prawno-finansowych). Celem tego działania jest zmniejszenie ryzyka firmy podczas prowadzenia działalności;
  • Usługi księgowe: prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym;
  • Usługi kadrowe: prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczenia z pracownikami, rozliczenia i reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Na każdym etapie współpracujemy z wykwalifikowanymi prawnikami, księgowymi i specjalistami z zakresu administracji.