Prokura czy pełnomocnictwo?

Którą formę reprezentacji wybrać?

Prokura i pełnomocnictwo nie są pojęciami tożsamymi pomimo faktu, że w obu przypadkach chodzi o reprezentowanie w określonych sprawach osoby, która pełnomocnictwo lub prokurę ustanowiła. Skutki tej reprezentacji są przenoszone na mocodawcę. Mocodawca w przypadku decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa bądź prokury określa w jakim zakresie i kogo uczynić pełnomocnikiem lub prokurentem, w jakim stopniu osoba ta ma możliwość podejmowania decyzji i reprezentowania mocodawcy.

To, co natomiast jest charakterystyczne tylko dla prokury to fakt, że może jej udzielić przedsiębiorca, którego działalność podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ustanowienia prokurenta przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Krajowy Rejestr Sądowy poprzez aktualizację wpisu i oficjalne wskazanie w nim prokurenta. Prokurentem można ustanowić tylko osobę fizyczną, która posiada jednocześnie pełną zdolność do czynności prawnych.

Działalność prokurenta jest określona w art. 109 Kodeksu Cywilnego i daje prokurentowi  umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych w imieniu przedsiębiorstwa. Do czynności tych nie można jednak zaliczyć: zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania. Prokurent nie może także samodzielnie zbywać i obciążać nieruchomości. Do dokonania powyższych czynności wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Prokurę można natomiast dowolnie ograniczać, co oznacza, że jej udzielenie nie jest jednoznaczne z reprezentacją we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa.

Prokura traci moc w sytuacji, kiedy przedsiębiorca (mocodawca) ją odwoła. Prokurent może również sam się jej zrzec.

Decydując się na formę reprezentacji firmy należy niewątpliwie wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju działalność prowadzimy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie jest możliwe powołanie prokurenta. Możemy myśleć wtedy o umocowaniu pełnomocnika. W obu przypadkach warto zastanowić się również nad zakresem odpowiedzialności, nad tym jakie obowiązki chcemy powierzyć tej osobie. Warto również mieć na uwadze, że prokura daje dużo większe możliwości reprezentacji. Pomimo tego prokurent czy pełnomocnik nie ogranicza w żaden sposób działania przedsiębiorcy, mogą oni działać równolegle.

Na koniec warto wspomnieć o czynniku, którego nie regulują przepisy w przypadku ustanawiania prokurenta czy pełnomocnika – jest to zaufanie do osoby, która taką funkcję będzie pełniła. Warto wziąć pod uwagę kompetencje i dotychczasowe doświadczenie w wypełnianiu obowiązków pełnomocnika, czy prokurenta.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat prokury, bądź pełnomocnictwa zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Wspólnie znajdziemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.